Definition, Betydelse, Synonymer & Anagram | Svenska ordet BRUTTA